Zmiany w Statucie ZSK – WSO

W Zespole Szkół Katolickich  im. ks. Jana Długosza bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu szkoły odgrywają cztery organy:

  • Dyrekcja szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski.

Każdy z nich pracuje w zakresie swoich uprawnień i kompetencji, ale wszyscy współdziałamy w jak najlepszej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych całego Zespołu.

23 stycznia br., mając na uwadze dobro wszystkich uczniów, Samorząd Uczniowski wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie szkoły, a dokładniej w załączniku do Statutu Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza – „Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania”. Pod dyskusję zostały poddane zapisy punktów 4, 5, 6 i 7 § 13 WSO. Dla przypomnienia nam wszystkim poniżej przypominam jak powyższe punkty brzmiały przed dyskusją i głosowaniem:

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 13.

4. uczeń jeden raz w ciągu półrocza może zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem danych zajęć swoje nieprzygotowanie do nich, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji; nie dotyczy to zajęć, na których ma być przeprowadzona zapowiedziana wcześniej forma oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia;

5. prace pisemne powinny zostać ocenione i oddane do wglądu uczniom w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie (nie licząc ferii oraz nieobecności nauczyciela w szkole); z prac oddanych uczniom po tym terminie nie wpisuje się, na prośbę ucznia, ocen niedostatecznych do dziennika; w takim przypadku wyznacza się uczniowi nowy termin napisania pracy;

6. uczeń nieobecny na zapowiedzianej formie oceny osiągnięć dydaktycznych ma prawo i obowiązek poddania się takiej ocenie w terminie dwóch tygodni od jej przeprowadzenia;

7. uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczny z pierwszego sprawdzania wiedzy i umiejętności zarówno w formie pracy klasowej o wadze 4, jak i sprawdzianu o wadze 3, ma prawo do jej poprawy w terminie do dwóch tygodni od momentu uzyskania wyniku pierwszego sprawdzania, za wyjątkiem testów diagnostycznych na koniec klasy drugiej LO oraz próbnej matury w klasie III LO, których wyniki nie podlegają poprawie.

Po wspólnych naradach i negocjacjach  nauczycieli, w dniu 7 lutego br. większością głosów Rada Pedagogiczna przegłosowała i przyjęła zmiany zaproponowane przez Samorząd Uczniowski w następującym brzmieniu:

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 13.

4. uczeń dwa razy w ciągu półrocza może zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem danych zajęć swoje nieprzygotowanie do nich, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji; nie dotyczy to zajęć, na których ma być przeprowadzona zapowiedziana wcześniej forma oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia;

5. prace pisemne powinny zostać ocenione i oddane do wglądu uczniom w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, tj. 10 dni roboczych (nie licząc ferii oraz nieobecności nauczyciela w szkole); z prac oddanych uczniom po tym terminie nie wpisuje się, na prośbę ucznia, każdej oceny do dziennika; w takim przypadku uczeń musi napisać pracę w ciągu dwóch tygodni, tj. 10 dni roboczych od oddania oraz przysługuje uczniowi możliwość poprawy pracy;

6. uczeń nieobecny na zapowiedzianej formie oceny osiągnięć dydaktycznych ma prawo i obowiązek poddania się takiej ocenie w terminie dwóch tygodni od pierwszego dnia obecności;

7. uczeń, który otrzymał każdą ocenę z pierwszego sprawdzania wiedzy i umiejętności zarówno w formie pracy klasowej o wadze 4, jak i sprawdzianu o wadze 3, ma prawo do jej poprawy w terminie do dwóch tygodni, tj. 10 dni roboczych od momentu uzyskania wyniku pierwszego sprawdzania, za wyjątkiem próbnego egzaminu ósmoklasisty, próbnego egzaminu gimnazjalnego, testów diagnostycznych na koniec klasy drugiej LO oraz próbnej matury w klasie III LO, których wyniki nie podlegają poprawie.

Zmiany przyjęte przez Radę Pedagogiczną zostały wprowadzone do Statutu i uzyskały akceptację Księdza Biskupa Wiesława Meringa jako zwierzchnika naszego organu prowadzącego – Diecezji Włocławskiej. Tym samym pragnę zakomunikować, iż od dnia 1 marca 2018 r. w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza obowiązuje znowelizowany Statut szkoły wraz z jego załącznikiem – Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Dokumenty powyższe są dostępne dla wszystkich w bibliotece szkolnej.

Dyrektor Szkoły
ks. Jacek Kędzierski