Rekrutacja – liceum ogólnokształcące

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otwarcie trzech klas licealnych:

 • I A – klasa z matematyką rozszerzoną dla wszystkich,
 • I B – klasa z językiem polskim rozszerzonym dla wszystkich,
 • I C – klasa z biologią rozszerzoną dla wszystkich.

Kolejne rozszerzenia uczeń wybiera indywidualnie z szerokiej oferty przedmiotów rozszerzonych.

Daje to niepowtarzalną możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji oraz przygotowania się do matury z zakresu przedmiotów, które leżą w kręgu zainteresowań i zdolności ucznia.

Przedmioty, które uczeń może dowolnie wybrać jako rozszerzenie, to:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • geografia,
 • historia,
 • wos,
 • chemia,
 • język angielski.

W liceum proponujemy naukę języków obcych:

 • j. angielskiego,
 • j. niemieckiego,
 • j. francuskiego,
 • j. hiszpańskiego,
 • j. rosyjskiego,
 • j. łacińskiego.


Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego


 Elektroniczny Nabór vEdukacja

Zarządzenie Nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019


Szkolny regulamin rekrutacji

Podstawy prawne:
 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).
 5. Zarządzenie Nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej-trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
 6. Statut Zespołu Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza we Włocławku.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Długosza w Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku przy rekrutacji obowiązuje zasada powszechnej dostępności uczniów, chcących realizować cele i zadania  Zespołu Szkół, w tym jego misję.
 2. Do klasy pierwszej liceum przyjmowani są absolwenci szkół gimnazjalnych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 4. Przyjmowanie wniosków kandydatów odbywa się w systemie naboru elektronicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Włocławek i realizowanego przez firmę VULCAN.
 5. Kandydat ma prawo złożyć wniosek do maksymalnie trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. W każdej z tych szkół może wskazać te oddziały, w których chciałby kontynuować naukę. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół ponadgimnazjalnych i kolejność oddziałów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 6. Wniosek, powinien zawierać:
  1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;
  3. adres miejsca zamieszkania kandydata i jego  rodziców (prawnych opiekunów);
  4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata i jego rodziców (prawnych  opiekunów);
  5. wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych od najbardziej do najmniej preferowanych;
  6. wskazanie wybranych oddziałów w wyżej wymienionych szkołach.
 7. Ilość oddziałów oraz miejsc w klasach ustala dyrektor szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
 8. Kandydaci do liceum, którzy ukończyli szkołę za granicą przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą. O przyjęciu kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje dyrektor szkoły.
 9. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.

§ 2 Wymagane dokumenty

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum obowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji następujące dokumenty:
  1. Wniosek rekrutacji elektronicznej, w przypadku, gdy Publiczne Liceum im. ks. Jana Długosza jest szkołą pierwszego wyboru (znajduje się na pierwszym miejscu preferencji).
  2. Wniosek wewnętrzny Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza o przyjęcie do szkoły (pobrany w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej).
  3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
  4. Oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  5. Dokumenty poświadczające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz tematycznych organizowanych przez kuratora oświaty, sportowych lub artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym, o ile nie są one odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  6. Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia (oryginał lub poświadczona kopia do wglądu).
  7. Orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  8. Trzy fotografie opisane imieniem i nazwiskiem.
  9. Karta zdrowia i karta szczepień.
  10. Podanie o przyznanie miejsca w internacie (zainteresowani).
 2. Niezłożenie w odpowiednim terminie, podanym w harmonogramie rekrutacji, któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w pkt. 1, 2, 3, 4 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a odnośnie pkt. 5 nieuwzględnieni tych osiągnięć w procesie rekrutacyjnym.

§ 3 Kryteria obowiązujące podczas postępowania rekrutacyjnego

 1. Liczba miejsc – do 90 osób.
 2. O przyjęciu kandydata do liceum decyduje miejsce zajęte na liście kandydatów.
 3. O miejscu na liście kandydatów decyduje liczba punktów uzyskanych za:
  1. wynik egzaminu gimnazjalnego;
  2. oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wskazanych przez szkoły zajęć edukacyjnych ( fizyka, geografia, biologia, chemia, historia, WOS, wiodący język obcy);
  3. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
  4. osiągnięcia w konkursach tematycznych oraz innych konkursach dla uczniów gimnazjum – według załącznika nr 4 Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018;
  5. osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły dla uczniów gimnazjum – według załącznika nr 6 Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018;
  6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust.2 p 4 lit. Wolontariat rozumiany jest jako działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia (np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi itp.) na zasadach określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Działalność musi być udokumentowana i prowadzona przez co najmniej nieprzerwany okres 10 miesięcy.
  7. Laureaci konkursów dla uczniów gimnazjum wymienionych w załączniku nr 2 Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły ponadpodstawowej.
  8. W przypadku, gdy uczeń został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego w danej części lub całości egzaminu gimnazjalnego stosuje się przelicznik punktów wskazany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
  9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii komisji rekrutacyjnej.
 4. Wszystkie oświadczenia  i dokumenty składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 5. W celu zapewnienia uczniowi podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki i stosowania właściwych metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic ucznia może przekazać dyrektorowi szkoły, uznane przez niego za istotne, dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym ucznia.
 6. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą przyjmowani są na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie ucznia do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który ten uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej tego ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej tego ucznia, złożone przez jego rodzica prawnego opiekuna albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.

§ 4 Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 3. Kandydatów do klas pierwszych niewyłonionych w wyniku postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzanego w terminie podstawowym, na podstawie postępowania uzupełniającego kwalifikuje komisja rekrutacyjna.
 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
 6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Publicznego Liceum im. ks. Jana Długosza, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i informację o liczbie wolnych miejsc.
 8. Listy, o których mowa w pkt 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Publicznego Liceum im. ks. Jana Długosza. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 10. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
 11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 12. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata (prawnego opiekuna) lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 13. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 14. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 15. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 16. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 5 Harmonogram rekrutacji

 
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 17 maja 2018r (czwartek) do 18 czerwca (poniedziałek) 2018r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Od 22 czerwca 2018r. (piątek) do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz. 12.00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.
Do 27 czerwca 2018r. (środa)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 6 lipca 2018 r. (piątek) godz.12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do gimnazjum.
Do 13 lipca 2018 r. (piątek) do godz. 10.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 13 lipca 2018 r. (piątek) godz. 14.00