Księże Dyrektorze – to już 18 lat…!

Jak wiele potrafisz, Boże, zdziałać przez tak niegodne jak ja stworzenie.
Dzięki Ci, Panie, że mną się posługujesz.”

bł. Jerzy Popiełuszko

22 listopada 2018 r. mija 18 lat kiedy ks. dr Jacek Kędzierski objął stanowisko dyrektora naszej szkoły. Dokładnie w tym dniu, w roku 2000, z rąk ówczesnego biskupa włocławskiego Bronisława Dembowskiego otrzymał akt mianowania na dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza. Nie był to tylko dokument powierzenia tej funkcji, ale przede wszystkim powołanie do rozpoczęcia pracy związanej z organizowaniem reaktywowanego Gimnazjum.

Przybliżając pokrótce tamten czas, warto przypomnieć, iż o ponowne wznowienie szkoły Długosza Kuria Diecezjalna, za namową absolwentów tej szkoły, zaczęła zabiegać w latach dziewięćdziesiątych. Po roku 1989 diecezja odzyskała prawo własności do bezprawnie zabranego jej gmachu przy ul. Łęgskiej 26, jednak ze względu na fakt, iż ucząca się tam młodzież Zespołu Szkół Samochodowych musiała poczekać na swój nowy budynek szkolny, Kuria Diecezjalna zgodziła się wyczekać na zwrot gmachu Długosza do lipca 2001 r.

22 listopada 2000 r. nowo mianowany ks. dyrektor Jacek Kędzierski nie miał nic – nie miał budynku, nie miał uczniów, nie miał nauczycieli, ale miał wiarę, wsparcie organu prowadzącego i absolwentów Długosza i nie poddał się, nie zrezygnował i podołał powierzonemu zadaniu. 3 września 2001 r., po 52 latach przerwy szkoły Długosza, bp. pomocniczy śp. Roman Andrzejewski zainaugurował nowy rok szkolny dla 150 uczniów odrodzonego Gimnazjum im. ks. Jana Długosza, zaś w kolejnym roku naukę rozpoczęło 301 abiturientów, tj. 230 gimnazjalistów i 71 licealistów. Również organizację Liceum bp. Bronisław Dembowski zawierzył ks. Jackowi Kędzierskiemu i w dniu 15 kwietnia 2002 r. mianował dyrektorem Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza.

Kolejne dwie bardzo ważne daty w historii miasta, szkoły i dalszej drogi zawodowej ks. Jacka miały miejsce w roku 2003, kiedy 7 kwietnia nastąpił ingres do diecezji ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa oraz 28 sierpnia, gdy nowo wybrany Pasterz Diecezji Włocławskiej scalił gimnazjum i liceum, liczące ponad 400 uczniów i swoją działalność rozpoczął Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza a dyrektorem na okres kolejnych pięciu lat mianował ks. Jacka Kędzierskiego.

W całej historii Szkoły Długosza, liczącej już 102 lata ks. prałat Jacek Kędzierski jest dziewiątym dyrektorem, Jego poprzednikami byli:

  • Seweryn Brzozowski (1916-1919)
  • ks. Wacław Kwarciański (1919-1920)
  • ks. Rudolf Filipski (1920-1923)
  • Franciszek Zieliński (1923-1926)
  • ks. Apolinary Leśniewski (1926-1931)
  • ks. Mieczysław Chwiłowicz (1931-1939)
  • ks. Władysław Mirski (1945-1948)
  • Aleksander Szatkowski (1948-1949)

Dla tych, którzy nie zdążyli zapoznać się z biografią ks. dyrektora przybliżę krótko curriculum vitae ks. Jacka. Urodził się 22 marca 1965 r. w Sieradzu jako pierwszy z dwojga dzieci Państwa Stanisława i Zofii Kędzierskich. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Turku, by następnie przekroczyć progi Włocławskiego Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie święcenia kapłańskie przyjął w dniu 27 maja 1990 r. Ksiądz Jacek kontynuował wykształcenie początkowo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie na Papieskim Uniwersytecie ,,Angelicum” w Rzymie we Włoszech, gdzie w roku 1998 obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora teologii fundamentalnej. W latach 1990-1992 oraz 1998-2001 ks. Jacek Kędzierski był wikariuszem odpowiednio w Parafii Opieki Matki Bożej w Osięcinach i Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku. Będąc na drugiej parafii, w roku 2000 na prośbę ks. bp. Dembowskiego, ks. Dyrektor przyjechał ponownie do Włocławka, by zobaczyć jeden z najpiękniejszych w mieście i jednocześnie bardzo zniszczony budynek szkoły przy ul. Łęgskiej 26 i zgodzić się podjąć trud odrodzenia Długosza.

Ksiądz Jacek pełni funkcję nie tylko dyrektora szkoły, lecz również jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, koordynatorem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w diecezji włocławskiej, członkiem redakcji „Ateneum Kapłańskiego”, skarbnikiem Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, członkiem Teologicznego Towarzystwa Naukowego we Włocławku oraz przedstawicielem Rady Szkół Katolickich w Polsce.

18 lat dyrektora….18 lat posługi oddanego kapłana tej szkoły…18 lat pracy głównego projektanta i budowniczego…18 lat pełnienia funkcji prawnika, administratora, zarządcy ….18 lat przewodniczenia radzie pedagogicznej…18 lat reprezentowania szkoły na zewnątrz…18 lat uczestniczenia w najważniejszych uroczystościach szkolnych…

Osiągnięcie dojrzałości zawodowej to bardzo dobry moment, by zatrzymać się na chwilę i podsumować pracę Księdza Dyrektora i bardzo trudne do opisania w kilku zdaniach. Potwierdzeniem tego jest 16 wydanych Roczników Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza (a za chwilę ukaże się 17 tom), w których niemalże każda zapisana strona związana jest z pracą Księdza Prałata. We wszystkich wydaniach możemy przeczytać, jak bardzo szkoła zmieniła się zewnętrznie i wewnętrznie, jak rozszerzyła swoją działalność, a wszystko za sprawą redaktora naczelnego Roczników – ks. Jacka Kędzierskiego.

18 lat zmian organizacyjnych to oprócz reaktywacji przedwojennego Gimnazjum i Liceum im. ks. Jana Długosza, także ponowne otwarcie w roku 2004 internatu dla uczącej się młodzieży spoza Włocławka, podjęcie prac związanych z powołaniem w roku 2013 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza i trzy lata później Katolickiego Publicznego Przedszkola „Pod Aniołem Stróżem”.

18 lat zmian zewnętrznych to przede wszystkim odrestaurowanie całego gmachu przy ul. Łęgskiej 26, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, wybudowanie nowej sali gimnastycznej, dwóch boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sportowym i placami zabaw oraz w ostatnim czasie budowa pomnika ks. Jana Długosza. To zlikwidowanie różnic materialnych wśród uczniów i pracowników Długosza poprzez wprowadzenie jednolitego stroju szkolnego. To również uczynienie najbezpieczniejszej szkoły z nowoczesnym monitoringiem oraz elektronicznym systemem kart dostępu.

18 lat rozwoju wewnętrznego to nic innego, jak stworzenie najlepszej w mieście i jednej z najlepszych w województwie placówki oświatowej – gimnazjum z największą liczbą laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, liceum, które w tym roku zostało podsumowane przez Kuratora Oświaty słowami – „kuźnia olimpijczyków”, szkoły podstawowej, w której początkowo kształciło się zaledwie 37 uczniów, a dziś jest ich 400 oraz przedszkola, w którym już w pierwszym roku funkcjonowania zostały zapełnione wszystkie miejsca przedszkolne.

Tak jak my wszyscy jesteśmy oceniani – uczniowie przez swoich nauczycieli, nauczyciele i pozostali pracownicy przez dyrektora szkoły, tak również praca i zaangażowanie ks. Jacka Kędzierskiego podlega weryfikacji i ocenie. Podejmują się tego dwa najważniejsze dla placówki podmioty – Diecezja Włocławska jako organ prowadzący Zespół Szkół Katolickich oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego. Przed kilkoma dniami, dokładnie w poniedziałek 19 listopada br. Ks. Dyrektor otrzymał taką ocenę. A jak podsumowali przełożeni? Tu była jednomyślność Pasterza Diecezji Włocławskiej ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika, którzy w zakresie realizacji zadań oświatowych wymienionych przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz Karty Nauczyciela ocenili Księdza Dyrektora wyróżniająco. Uroczystego wręczenia oceny pracy dokonała p. Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty w obecności p. dyrektor Małgorzaty Kowalczyk-Przybytek i p. Teresy Więczkowskiej – starszego wizytatora z Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku oraz ks. dr. Andrzeja Tomalaka – sekretarza Biskupa Włocławskiego.

W tym dniu, w imieniu całej społeczności ZSK im. ks. Jana Długosza życzymy Księdzu Dyrektorowi radości z pełnionej posługi kapłańskiej i satysfakcji z wykonywania pracy dyrektora szkoły i nie tylko. Życzymy podążania drogą Bożą ku świętości, obfitości łask Bożych od naszego Pana i błogosławieństw na każdy dzień życia.

A ponieważ pierwsi absolwenci reaktywowanej Szkoły Długosza mają dziś po 30 lat, a najmłodszy nasz obecny długoszak ma zaledwie 3 latka, pragnę z uśmiechem i życzliwością, przede wszystkim Księdzu Dyrektorowi, ale i nam wszystkim przypomnieć fotografie Czcigodnego Jubilata na przełomie ostatnich 18 lat.

Magdalena Gutral

Wręczenie wyróżniającej oceny pracy ks. dyrektorowi Jackowi Kędzierskiemu

Msza Święta w 18. rocznicę mianowania ks. dr. Jacka Kędzierskiego na Dyrektora ZSK

18-tkowy tort Księdza Dyrektora

Skip to content