Matura z języka polskiego

6 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne. Jako pierwszy odbył się egzamin z języka polskiego. Do rozwiązywania zadań zawartych  w arkuszu maturalnym zdający zasiedli o godzinie 9.00. Na poziomie podstawowym-obowiązkowym dla wszystkich -zmierzyli się z zadaniami załączonymi do tekstów: Językowy savoir-vivre Haliny i Tadeusza Zgółków oraz Szkopuł i koniektura Ryszarda Koziołka. Następnie musieli napisać wypracowanie. Mieli do wyboru rozprawkę, w której należało rozważyć, czym dla człowieka może być wolność, lub interpretację wiersza Anny Świrszczyńskiej Samotność. 

O godzinie 14.00 ci, którzy wcześniej to zadeklarowali, przystąpili do pisania pracy na poziomie rozszerzonym. Tutaj także mogli wybrać jeden z tematów. Można było napisać wypowiedź argumentacyjną z tekstem ks. Józefa Tischnera pt. Filozofia dramatu jako punktem wyjścia lub też interpretację porównawczą dwóch tekstów poetyckich: Chciałabym, z tobą poszedłszy… Kazimiery Zawistowskiej i Dusza w niebiosach Bolesława Leśmiana.

Przed młodzieżą prawdziwy maraton egzaminacyjny: obowiązkowo muszą jeszcze zdać egzamin pisemny z matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego, a także egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Niektóre osoby przygotowały się do kilku “rozszerzeń”, toteź przed nimi ogromny wysiłek.

Życzymy naszym maturzystom, aby ich codzienne zaangażowanie, które można było obserwować przez wszystkie lata ich nauki w Długoszu, zwieńczone rozwiązaniem zadań maturalnych, przyniosło oczekiwane przez nich rezultaty – jak najwyższe wyniki.

A. Sz.

Skip to content