Toruński Salonik Maturzysty

We wtorek 21 stycznia br. grupa licealistów z klas 2A i 2C wraz z opiekunami p. Urszulą Brykalską i p. Małgorzatą Jaskólską wybrała się do grodu Kopernika na Toruński Salonik Maturzysty. Spotkanie odbywało się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Skierowane było zarówno do tegorocznych maturzystów jak i młodszych zastanawiających się nad strategią skutecznego przygotowania się do egzaminów maturalnych z przedmiotów przyrodniczych. Prelegenci, dr Aleksander Kazubski i mgr Witold Anusiak, to osoby od wielu lat układające zadania maturalne i pełniące funkcje przewodniczących zespołów egzaminatorów.  W bardzo ciekawy sposób przybliżyli młodzieży jak wygląda egzamin maturalny z chemii.

Spotkanie rozpoczęli od podania ogólnych informacji o egzaminie maturalnym z chemii w roku szkolnym 2019/2020:

  • może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym,
  • ma formę pisemną i trwa 180 minut,
  • arkusz egzaminacyjny zawiera około 45 zadań,
  • wyniki części pisemnej matury będą wyrażane w procentach i na skali centylowej.

Następnie opisali jakie umiejętności są sprawdzane na egzaminie: rozumowanie, argumentowanie i wnioskowanie; wykorzystanie informacji z różnych źródeł; projektowanie doświadczeń chemicznych i interpretowanie wyników; wykorzystanie narzędzi matematycznych do opisu analizy zjawisk i procesów.

Po scharakteryzowaniu zadań maturalnych, panowie przedstawili najczęstsze błędy pojawiające się w pracach maturzystów: udzielanie odpowiedzi z użyciem niewłaściwych terminów i pojęć chemicznych; udzielanie odpowiedzi niepełnych, nieprecyzyjnych oraz ogólnikowych; podanie dwóch odpowiedzi do jednego polecenia – jednej poprawnej, drugiej błędnej; podanie poprawnych obserwacji do błędnie zaprojektowanego doświadczenia; błędne zapisy reakcji jonowych i jonowo – elektronowych; niewłaściwy dobór współczynników lub ich brak w zapisie równań reakcji chemicznych; brak jednostki przy wyniku liczbowym.

Przyszli maturzyści dowiedzieli się jak „zabrać się” za rozwiązanie zadania egzaminacyjnego. Po przeczytaniu treści zadania, przynajmniej dwa razy, należy odpowiedzieć sobie na na następujące pytania:

  • Co, z czym i na jakich warunkach trzeba zrobić w tym zadaniu? (działanie, treści, warunek)
  • Co trzeba wiedzieć?
  • Co trzeba umieć zrobić?
  • Z jakich pomocy można skorzystać?

W trakcie nauki warto poświęcić czas na: ćwiczenie umiejętności formułowania wypowiedzi słownych, dobierania argumentów i dostrzegania zależności przyczynowo – skutkowych; w przypadku zadań obliczeniowych – ćwiczenie umiejętności rachunkowych oraz zdolności oceny, czy uzyskany wynik jest prawdopodobny; biegłe posługiwanie się językiem symboli, wzorów i równań chemicznych oraz językiem wyrażeń matematycznych.

Podsumowując spotkanie, prelegenci omówili ogólne zasady oceniania na które warto zwrócić uwagę oraz przedstawili analizę wyników i niektórych zadań z matur 2016 – 2019.

I tak na koniec drodzy maturzyści i nie tylko ważny wzór do zapamiętania:

SUKCES = INTELIGENCJA (której Wam nie brakuje) • (PRACA)2

Małgorzata Jaskólska

Skip to content