Muzyka umacnia wzniosłe wartości

Od II semestru 2021/2022 roku w przedszkolu realizowany jest autorski projekt edukacji muzycznej „Rozśpiewane pianino”.

Celem projektu jest aktywizowanie dzieci do rozwijania swoich predyspozycji muzycznych, wspomaganie ich rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami, nauka śpiewu, rozwijanie wrażliwości słuchowej, wyobraźni, zainteresowanie muzyką.

Ważnym elementem w projekcie było zbadanie słuchu dzieci  w grupie rówieśniczej poprzez różne ćwiczenia, w tym inhibicyjno-incytacyjne.

Podczas zajęć przy pianinie dzieci miały okazję poznać utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej, patriotycznej, ludowej czy religijnej. Do realizacji założeń projektu wybrałam takie zagadnienia jak: melodia, rytm, dynamika, artykulacja i agogika. Elementy ćwiczeniowe użyte podczas cotygodniowych zajęć pomogły dzieciom skupić słuch w odpowiednim kierunku. Niejednokrotnie zajęcia przy pianinie korelowały z uroczystościami przedszkolnymi, w których najmłodsi brali udział.

Zajęcia z projektu stworzyły okazję do poznania nowych melodii i piosenek, zaktywizowały słuch i pewien stopień muzykalności dzieci, wzmocniły pamięć i wiarę we własne możliwości oraz dały radość z wyrażania się podczas śpiewu czy improwizacji ruchowej, jak również, w przypadku dzieci sześcioletnich, zadowolenie z umiejętności gry na dzwonkach chromatycznych.

W świecie zagrożonych wartości, wręcz alarmujących problemów jak kryzys idei czy amerykanizacja kultury, wczesna edukacja muzyczna ma ogromne znaczenie zarówno w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, stąd też pomysł projektu i oczywiście radość na jego realizację. Chciałabym również podkreślić, że sama kultura muzyczna powinna być wyniesiona z domu rodzinnego. W szczególności rodzice powinni zadbać o uwikłanie dziecka w kulturę wysoką. Przez to także możliwe jest spełnienie zgodne ze słowami świętego Jana Pawła II, który przemawiając w 1980 r. w siedzibie UNESCO podkreślał, że „W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał – aby więc przez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem”.

                                                                                                    Karolina Szortyka

Skip to content