Narada dyrektorów szkół

We wtorek, 25. kwietnia br., w ZSK im. ks. Jana Długosza odbyła się narada dyrektorów szkół zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy-Delegatura we Włocławku.

Narada rozpoczęła się powitaniem przez ks. Dyrektora dr. Jacka Kędzierskiego przybyłych przedstawicieli Delegatury we Włocławku oraz dyrektorów szkół. Ksiądz Dyrektor w serdeczny słowach powitania nawiązał do dewizy szkoły „Vita sine litteris mors est”. W ramach konferencji przekazał także zgromadzonym Roczniki oraz Album Jubileuszowy. Następnie głos zabrała organizator spotkania Pani Barbara Kuklak – Dyrektor Delegatury we Włocławku, która przybliżyła tematykę konferencji oraz zaprosiła wszystkich zgromadzonych do udziału w szkoleniu pt. „Wewnątrzszkolne ocenianie, zapisy w statutach szkolnych”. Prowadzący szkolenie Pan Jarek Durszewicz z Fundacji Szkoła Bez Ocen w sposób bardzo konstruktywny przybliżył uczestnikom zapisy w statucie szkoły zgodne z prawem oświatowym.

Spotkanie niewątpliwie  przyczyni się do podnoszenia efektywności pracy szkół, a także będzie pomocne w tym, aby szkoły z refleksją spojrzały na swoje statuty.

Bożena Sobierajska

Skip to content