Komunikat z dnia 15 kwietnia 2020 – edukacja podczas pandemii

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 26 kwietnia 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Trwa zdalne nauczanie.

Traci moc komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, zaktualizowany w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Komunikat w sprawie zmiany harmonogramu w/w egzaminów zostanie ogłoszony nie później niż̇ na 21 dni przed nowym terminem danego egzaminu. 

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół ponadpodstawowych dostosowane zostanie do zmienionego terminu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, w tym także terminu ogłoszenia wyników tego egzaminu, które są przeliczane na punkty rekrutacyjne w tym postępowaniu. 

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podawane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.