XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Zamyślenie nad cudownością świata”

Konkurs objęli honorowym patronatem:

 • Jego Ekscelencja  Ksiądz  Biskup Wiesław Alojzy Mering
 • Poseł na Sejm RP Pani dr Joanny Borowiak

Tradycyjnie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  z terenu całej Polski do udziału w cyklicznym konkursie  fotograficznym,  tym razem inspirowanym miniaturami poetyckimi ks. Janusza St. Pasierba „Haiku   Żarnowieckie”.

Cele konkursu:

 • Ukazanie w obiektywie obrazu inspirowanego wybraną  miniaturą poetycką ks. Janusza Pasierba
 • Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz  zainteresowań fotograficznych

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek, tel. 601 473 404, http://www.zskdlugosz.pl
 2. Autor,  koordynator  konkursu:  mgr Bożena Sobierajska
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Polski.
 4. Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii
 5. Praca fotograficzna powinna być odniesieniem do miniatury poetyckiej ks. Janusza St. Pasierba, które są zamieszczone w zał. nr 1
 6. Format  zgłaszanych zdjęć – A4  oraz  nagrane zdjęcie na nośniku CD
 7. Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 8. Przystąpienie do konkursu jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.
 9. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 22.04.2021 roku.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 30 września 2021r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugim tygodniu października 2021 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja  zostanie umieszczona na stronie szkoły http://www.zskdlugosz.pl
 11. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko autora zdjęć, wiek, imię i nazwisko opiekuna tel. adres szkoły nr fotografii i nr miniatury poetyckiej zgodnie z numeracją zał. nr 1, oraz dołączyć wypełnioną  metryczkę pracy konkursowej (zał. nr 2), w której należ zamieścić treść   miniatury poetyckiej do której  przypisano  fotografię z zał. nr 1
 12. Oceny zdjęć dokona profesjonalna Kapituła Konkursowa  powołana przez organizatora. Decyzje Kapituły Konkursowej  są ostateczne.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.
 14. Organizator przewiduje nagrody.
 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 16. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 17. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.

Załączniki

Skip to content