XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Wiara w obiektywie” – zaproszenie

Zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. “Wiara w obiektywie ” inspirowanym słowami Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi”.

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli:

 • J.E. Ks. Bp. Krzysztof Wętkowski
 • Pani Poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak

Cele konkursu:

 • Ukazanie w obiektywie obrazu wiary we wszystkich jej przejawach, architektury – kościołów, kaplic, kapliczek przydrożnych, praktyk religijnych i wielu innych.
 • Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz  zainteresowań fotograficznych.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku, ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek, tel. 601 473 404, http://www.zskdlugosz.pl
 2. Pomysłodawca, koordynator konkursu: mgr Bożena Sobierajska
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Polski.
 4. Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii
 5. Praca fotograficzna powinna być odniesieniem  do tematu Konkursu.
 6. Format zgłaszanych zdjęć – A4 oraz nagrane zdjęcie na nośniku CD
 7. Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 8. Przystąpienie do konkursu jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.
 9. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 22.04.2022 roku.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 30 września 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2022r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja  zostanie umieszczona na stronie szkoły https://www.zskdlugosz.pl
 11. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko autora zdjęć, wiek,  imię i nazwisko opiekuna tel. adres szkoły nr fotografii, oraz dołączyć wypełnioną  metryczkę pracy konkursowej (zał. Nr1).
 12. Oceny zdjęć dokona profesjonalna Kapituła Konkursowa  powołana przez organizatora. Decyzje Kapituły Konkursowej  są ostateczne.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń.
 14. Organizator przewiduje nagrody.
 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 16. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
 17. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.

Pliki do pobrania:

Skip to content