XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. „Najdostojniejsza Królowo świata i nasza”

Pod  Honorowym  Patronatem
Jego Ekscelencji  Księdza  Biskupa Krzysztofa Wętkowskiego
Poseł na Sejm RP Pani dr  Joanny Borowiak

Tradycyjnie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  z terenu całej Polski do udziału w cyklicznym konkursie  fotograficznym,  tym razem pt. „Najdostojniejsza Królowo świata i nasza” inspirowanym słowami ks. Jana Długosza Patrona naszej szkoły.

Cele konkursu:

 • Ukazanie w obiektywie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej  we wszystkich jej przejawach: nawiedzenia Matki Bożej w znaku ikony Jasnogórskiej; architektury – kościołów, kaplic pod Jej wezwaniem, kapliczek przydrożnych, praktyk religijnych i wielu innych.
 • Rozwijanie kreatywności twórczej uczniów oraz zainteresowań fotograficznych.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest ZSK im. ks. Jana Długosza we Włocławku ul. Łęgska 26    87-800 Włocławek, tel. 601 473 404 t http://www.zskdlugosz.pl e
 2. Pomysłodawca,  koordynator  konkursu:  mgr Bożena Sobierajska
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Polski.
 4. Każdy z Autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii
 5. Praca fotograficzna powinna być odniesieniem  do tematu Konkursu.
 6. Format   zgłaszanych zdjęć – A4 (wydruk) oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive.
 7. Prace należy przesłać na adres szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 8. Przystąpienie do konkursu jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.
 9. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 05.06.2023 roku.
 10. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 20 marca 2024r.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2024r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie uroczystego podsumowania, informacja  zostanie umieszczona na stronie szkoły http://www.zskdlugosz.pl
 11. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:  
  • imię, nazwisko autora zdjęć, wiek, 
  • imię i nazwisko opiekuna
  • tel. i adres szkoły nr fotografii,
  • wypełniona metryczka pracy konkursowej (zał. nr1).
 12. Oceny zdjęć dokona profesjonalna Kapituła Konkursowa  powołana przez organizatora. Decyzje Kapituły Konkursowej  są ostateczne.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.
 14. Organizator przewiduje nagrody.
 15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 16. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie, mogą być wykonane przed ogłoszeniem konkursu.
 17. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.

 Do pobrania:

Skip to content