Projekt Edukacyjny LO 2021-2023

Projekt “Innowacyjna edukacja
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Długosza we Włocławku”

Od 1 września w liceum ogólnokształcącym realizowany będzie projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja Działania 10. Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pomysłodawcą i zarazem autorem projektu jest Pan Paweł Gmys. Jeszcze w październiku 2020 r. z wnioskiem dla szkoły wystąpiła Diecezja Włocławska i po negocjacjach z Komisją Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim, które miały miejsce w lutym i marcu br. projekt został ostatecznie przyjęty i zatwierdzony do realizacji.

Główne cele projektu to:

  1. Zwiększenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla 120 uczennic i uczniów szkoły.
  2. Implementacja nowoczesnego rozwiązania chmurowego wspomagającego proces edukacji.
  3. Zwiększenie kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach oraz studiach podyplomowych dla 13 kobiet i mężczyzn.

Wśród zadań projektowych zaplanowano m. in. szkolenia z zakresu robotyki i automatyki, projektowania 3D, programowania ozobotów oraz mbotów, pracę z uczniem metodą eksperymentu. Ponadto zaplanowano udział w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu szkoła doposażona zostanie w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć w postaci mobilnych laboratoriów cyfrowych, monitorów interaktywnych, zestawów komputerowych oraz chmurowego systemu edukacyjnego. Systemy takie obecnie stosowane są powszechnie w szkolnictwie wyższym. Doposażenie naszej placówki w taki system pozwoli licealistom Długosza na poznanie jego możliwości, a jednocześnie ułatwi edukację w kolejnych wyższych etapach edukacyjnych. Nasi uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych z matematyki, chemii, języka angielskiego, fizyki, informatyki oraz doradztwa zawodowego. Przewidziano także zajęcia laboratoryjne prowadzone metodą eksperymentu z zakresu chemii oraz biologii.

Projekt realizowany będzie przez okres dwóch lat szkolnych, od 2021-09-01 do 2023-06-30.

Serdecznie zapraszamy naszych licealistów do przystąpienia i wzięcia udziału w projekcie innowacyjnej edukacji w Liceum Długosza!

Paweł Gmys

Skip to content