„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020

Priorytet 3: rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to akcja, której celem jest rozpowszechnianie czytelnictwa i zachęcania do sięgania po książki.

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów, w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

W naszej szkole zamierzamy podjąć działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas I – III  i IV – VIII szkoły podstawowej. Naszym celem jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, wyrabianie nawyku właściwego spędzania wolnego czasu, rozwijanie sprawności językowych, ale także budowanie poczucia własnej wartości.

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza uzyskał wsparcie finansowe na kwotę 12.000 zł. (wkład organu prowadzącego to 3.000 zł.) na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych razem to 15.000 zł.

Zaszczepienie czytelnictwa już w wieku wczesnoszkolnym i podtrzymywanie miłości do książek podczas całego pobytu uczniów w szkole, przyczyni się do wyrobienia nawyku czytania i wielu płynących z tego faktu korzyści w dorosłym życiu. Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Długosza planuje podjąć szereg działań sprzyjających promowaniu i wspieraniu rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. By zainteresować dzieci literaturą planuje się zastąpienie starych, nudnych, zbyt poważnych, często nieaktualnych książek zalegających półki w bibliotece, nowościami wydawniczymi. Wzbogacić zasoby biblioteki, zarówno o lektury szkolne, jak i inne pozycje literatury współczesnej, popularno-naukowej itp., które odpowiadać będą aktualnym potrzebom i zainteresowaniom uczniów szkoły. W tym celu wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli przeprowadzone zostaną:

1. ,,Ranking Bestsellerów”, który pozwoli stworzyć katalog najbardziej pożądanych pozycji czytelniczych w bibliotece SP. Ranking przeprowadzony zostanie w obu budynkach szkoły podstawowej. Powstała w ten sposób lista książek do szkolnej biblioteki zostanie skonsultowana z nauczycielami i rodzicami i ostatecznie zatwierdzona. Zakupione książki przyczynią się do polubienia czytania, rozwoju czytelnictwa, pozwolą uczniom na poszerzenie ich wiedzy przedmiotowej oraz stanowić będą istotny materiał źródłowy, który uzupełniać będzie program nauczania poszczególnych przedmiotów szkolnych (np. historia, język polski itp.).  Ponadto w sposób znaczący przyczynią się do lepszego przygotowania dzieci i młodzieży do konkursów przedmiotowych organizowanych zarówno na szczeblu szkolnym, wojewódzkim, a nawet i ogólnopolskim. Zakupione zasoby wykorzystywane będą również przy organizacji różnego rodzaju akademii, przedstawień, wystaw promujących czytelnictwo;

2. konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” dla uczniów klas 1-3. Najpierw dzieci najlepiej czytające zostaną wyłonione w swoich klasach, a potem reprezentanci klas zmierzą się w konkursie międzyklasowym. Laureaci otrzymają nagrody i zaprezentują swoje umiejętności na forum szkoły i w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3. konkurs na najpiękniej prowadzony zeszyt lektur szkolnych – dla uczniów klas 1-3. Nagrodą dla laureatów będą książki.

4. akcja „Moja ulubiona książka”, w której dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz goście szkoły opowiedzą o swojej ulubionej lekturze. Wywiad będzie prezentowany na stronie internetowej szkoły raz na dwa tygodnie;

5. akcja „Album Przeczytanych Książek”, książek, które uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej przeczytają wspólnie w klasie podczas zajęć świetlicowych, lekcji zastępczych czy dużych przerw. Album ma składać się z wykonanych przez uczniów recenzji, ilustracji, opisów bohaterów itp. na kartach formatu A4, dowolną techniką, która umożliwi spięcie stronic w jedną szkolną księgę. W czerwcu, podczas Dni Sztuki, komisja konkursowa, w skład której wejdzie, oprócz organizatorów, (nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcami klas 4-8 oraz wychowawcami świetlicy), bibliotekarz zaprzyjaźnionej biblioteki publicznej, oceni album. Klasa, która przeczyta najwięcej książek w ciągu tego roku spędzi dzień w gospodarstwie agroturystycznym z atrakcjami integracyjnymi.

Oprócz wyżej wymienionych przedsięwzięć biblioteka szkolna promuje na co dzień czytelnictwo, prowadząc lekcje biblioteczne o tematyce dostosowanej do grupy wiekowej uczniów:  

  • „Od pomysłu do czytelnika”- przedstawiająca proces powstawania książki,
  • Źródła informacji, Budowa książki popularnonaukowej- pokazujące sposoby korzystania z różnych źródeł informacji w połączeniu z ich praktycznym wyszukiwaniem,
  • Historia książki, Historia pisma- bogato ilustrowane lekcje opowiadające dzieje pisma i książki (dla wszystkich klas);

Odbywają się okazjonalne wystawy i konkursy, np. w Dniu Języka Polskiego, świąt religijnych i państwowych czy też rocznic.

Prowadzone jest Szkolne Koło Biblioteczne, Kącik Nowości, który prezentuje wybrane tytuły literatury współczesnej.

Zimą, podczas długich 20-minutowych przerw międzylekcyjnych prowadzona będzie akcja ,,Przerwa z książką” – czytanie wybranej książki w odcinkach.

Przy realizacji projektu biblioteka planuje kontynuować współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną we Włocławku oraz jej filią nr 11 położoną w pobliżu szkoły poprzez współorganizację konkursu Mistrz Pięknego Czytania, ponadto udział w konkursach  i imprezach organizowanych przez bibliotekę miejską, a także spotkaniach autorskich i promocjach książek wg kalendarza MBP im. Z. Arentowicza.

We współpracy z MBP sporządzony zostanie wykaz książek, po które najchętniej sięgają uczniowie szkoły podstawowej.

Doposażenie biblioteki w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej.

Skip to content