Regulamin biblioteki

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
  3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
  4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
  5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
  6. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
  7. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych Regulaminem Ucznia sankcji w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Regulamin wypożyczalni
  1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki:
   • lektury na okres 2 tygodni
   • pozostałe książki na okres 1 miesiąca
    W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
  3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
  4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
  5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
  6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
  7. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
  8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
  9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
  10. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.

 3. Regulamin czytelni
  1. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
  2. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym na to miejscu teczki, książki i okrycia wierzchnie.
  3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
  4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
  5. Czytelnik ma wolny dostęp do książek i czasopism.
  6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
  7. W czytelni obowiązuje cisza.
  8. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
  9. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

 4. Korzystanie ze stanowisk komputerowych
  1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
  2. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu do zeszytu odwiedzin imienia, nazwiska, klasy oraz daty i godziny pracy z komputerem.
  3. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej trzy osoby.
  4. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
  5. Korzystać można tylko z zainstalowanych lub wypożyczonych na miejscu programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach. Programy udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni.
  6. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych. Uczeń zobowiązany jest podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
  7. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
  8. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
Aneks
do Regulaminu Biblioteki Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
we Włocławku
 

Do użytku czytelników wprowadza się tablety- iPad.

 1. Tablety nie będą wypożyczane poza teren biblioteki.
 2. Korzystać z tabletów można wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza, po uprzednim wpisaniu do zeszytu swoich danych osobowych.
 3. Tablety przeznaczone są do celów edukacyjnych.
 4. Zabronione jest pobieranie, instalowanie bądź usuwanie jakichkolwiek aplikacji na tabletach.
 5. Zabronione jest ingerowanie w ustawienia.
 6. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 7. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia tabletów i oprogramowania powstałe z jego winy.
Aneks zatwierdzony został przez Radę Pedagogiczną w dniu 20 III 2013 r.
 
Skip to content