Szkolny regulamin wypożyczania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 1. Podrczniki oraz materiały edukacyjne służące do realizacji podstawy programowej gromadzone s w bibliotece szkolnej i bezpłatnie wypoyczane kolejnym trzem rocznikom na okres danego roku szkolnego.
 2. Materiały wiczeniowe przechodz na własność uczniów po pisemnym potwierdzeniu ich odbioru przez ucznia.
 3. Wypoyczenia podrczników uczniom klas IV- VII szkoły podstawowej i gimnazjum dokonuje nauczyciel bibliotekarz wpisujc podrczniki na kart czytelnika.
 4. Wypoyczenia podrczników uczniom klas I- III szkoły podstawowej dokonuje wychowawca klasy wg sporządzonej listy uczniów.
 5. Podrczniki na dany rok szkolny s wypoyczane na pocztku roku szkolnego po zapoznaniu si z niniejszym regulaminem.
 6. Podrczniki naley zwróci w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza/wychowawcy.
 7. Zwrot podrcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, wiadczcego o rozliczeniu si ucznia z bibliotek szkoln.
 8. W przypadku podrczników składajcych si z kilku części, zwrotu naley dokona podczas wypoyczenia kolejnej części.
 9. Ucze /Rodzic powinien zwróci uwag na stan wypoyczonych podrczników, a zauwaone uszkodzenia niezwłocznie zgłosi nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. Przez cały okres uytkowania podrczników ucze zobowizany jest do szanowania podrczników. Dba o ich właciwe obłoenie, chroni przed zniszczeniem i zagubieniem.
 11. Zabrania si dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podrcznikach.
 12. Podczas dokonywania zwrotu podrczników do biblioteki szkolnej nauczyciel bibliotekarz dokonuje ogldzin podrczników i okrela stopie jego zuycia.
 13. Ucze ponosi pełn odpowiedzialność materialn za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypoyczonych podrczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypoyczenia.
 14. Ucze opuszczajcy szkoł zobowizany jest do zwrotu wypoyczonych podrczników.
 15. W przypadku zgubienia podrcznika, znacznego zuycia lub jego zniszczenia rodzice s zobowizani do zwrotu takiego samego podręcznika w dobrym stanie lub kosztów zakupu nowego podrcznika. Przepis ten nie ma zastosowania, w przypadku zwrotu podrcznika po jego trzyletnim uytkowaniu.
 16. Po okresie uytkowania wskazanym w Ustawie (3lata) zniszczone i nieaktualne podrczniki podlegaj zubytkowaniu ze stanu biblioteki zgodnie z procedur ewidencji zbiorów obowizujcych w placówce.
 17. Uczniowie i rodzice zobowizani s do zapoznania si z treci niniejszego regulaminu i stosowania si do zawartych w nim postanowie.

SŁOWNICZEK

 • Materiał edukacyjny – naley przez to rozumie materiał zastpujcy lub uzupełniajcy podrcznik, umoliwiajcy realizacj programu nauczania, majcy posta papierow lub elektroniczn;
 • Materiał wiczeniowy – naley przez to rozumie materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomoci i umiejtnoci 
 • Przez uszkodzenie podrcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie si nieumylne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie, uniemoliwiajce jednak dalsze ich wykorzystanie.
 • Przez zniszczenie podrcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie si umylne lub spowodowane przez zaniedbanie uytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrywanie i zgniecenie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszaj wartość uytkow podrcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemoliwiaj pełne z nich korzystanie.

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zgodnie z art.22 ak ust ( Dz. U. z 2014r. poz. 811.)

Skip to content