Organizacja zajęć WDŻ w klasach 4-8 SP

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku (Szkoła Podstawowa) odbywają się w oparciu o programy nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej ,,Wędrując do dorosłości” autorstwa Teresy Król. W trakcie zajęć wykorzystywane są podręczniki, ćwiczenia z serii ,,Wędrując ku Dorosłości”.

Celem tych lekcji jest także wskazanie na istotę budowania trwałych i szczęśliwych więzi opartych na miłości, która jest podstawą rozwoju rodziny. Podręczniki, ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne do zajęć WDŻ korygują toksyczne treści, na które mogą natrafić Państwa dzieci w Internecie i w przekazach rówieśników. Program tego przedmiotu nie tylko wspiera uczniów w wychowaniu do odpowiedzialności, ale także pomaga uchronić ich przed zachowaniami ryzykownymi (uzależnienia, cyberprzemoc itp.). W trakcie zajęć uczniowie wyposażani są w określoną wiedzę, jak również kształtowane są określone umiejętności społeczne. Działania te mają na celu wspierać środowisko rodzinne, by stworzyć jak najbardziej optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka.

Realizacja treści programowych zajęć stanowi spójną całość z poszczególnymi działaniami wychowawczymi szkoły, zwłaszcza w zakresie:

 • Wspierania wychowawczej roli rodziny,
 • Promowania integralnego podejścia do ludzkiej seksualności,
 • Kształtowania postawy prorodzinnej, prozdrowotnej i prospołecznej.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej obejmują 14 godzin rocznie dla ucznia, przy czym: 9 godzin w grupie koedukacyjnej (wspólne zajęcia dla dziewcząt i chłopców); 5 godzin (z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).

 Cele ogólne:

 • Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
 • Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
 • Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
 • Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
 • Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
 • Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

 Wymagania szczegółowe zawarte w podstawie programowej (treści nauczania):

 • Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
 • Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
 • Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.
 • Macierzyństwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.
 •  Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.
 • Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami; identyfikacja z własną płcią, akceptacja i szacunek dla ciała.
 • Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.
 •  Higiena okresu dojrzewania.
 • Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
 •  Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
 •  Mass media – zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych.
 • Instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny.
 •  Odpowiedzialność za własny rozwój; samowychowanie.

 Tematyka zajęć realizowanych w ramach wychowania do życia w rodzinie:

Programy nauczania:

Skip to content