Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w 100. rocznicę założenia Szkoły Długosza

W Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku każdy rok szkolny uroczyście rozpoczyna i kończy Msza Święta pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Na pamiątkę tego, że pierwsze nabożeństwo inaugurujące rok szkolny 1916/1917 miało miejsce 2 września, w Roku Jubileuszowym także tego dnia została sprawowana uroczysta Eucharystia w bazylice katedralnej we Włocławku.

Na obchody jubileuszu przybyli znamienici Goście: ks. bp Wiesław Alojzy Mering, ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski, p. Adam Kwiatkowski – Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP; parlamentarzyści: p. Joanna Borowiak, p. Łukasz Zbonikowski i p. Józef Łyczak; przedstawiciele władz miasta na czele z p Barbarą Moraczewską – Zastępcą Prezydenta Miasta Włocławek ds. Edukacji i Spraw Społecznych, p. Jarosławem Chmielewskim – Przewodniczącym Rady Miasta Włocławek; przedstawiciele władz województwa na czele z p. Domicelą Kopaczewską – Dyrektor Departamentu Oświaty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego; władze oświatowe: p. Marek Gralik – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty, Panie Wicekurator: Małgorzata Oborska i Maria Mazurkiewicz; p. Krystyna Sobczak – Dyrektor Delegatury we Włocławku Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty; p. Wojciech Jaranowski – Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”; dyrektorzy szkół z Włocławka i regionu, dyrektorzy miejskich i regionalnych placówek kulturalnych, kapłani związani z Zespołem Szkół Katolickich, wśród których znajduje się kilku absolwentów Długosza, a także przedstawiciele Rady Rodziców na czele z Przewodniczącą – p. Bogną Kopaczewską – Jurewicz.

Na początku Mszy Świętej słowo wstępne wygłosił dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, ks. dr Jacek Kędzierski. Pokrótce przypomniał historię szkoły, która – jak to pięknie ujął przed laty ks. bp Roman Andrzejewski – „ rodziła się w niewoli, dojrzewała w wolnej Polsce, zdała egzamin w walce o wiarę i polskość, przetrwała w legendzie, czeka na zmartwychwstanie”. Słowo „czeka” było wypowiedziane w czasie, kiedy władze komunistyczne przejęły budynek i uniemożliwiły działalność szkoły katolickiej. I oto doczekaliśmy się czasów, w których Długosz nie tylko „zmartwychwstał”, ale pięknie się rozwija i właśnie obchodzi swój jubileusz. Warto wspomnieć o wybitnych Polakach, którzy niegdyś ukończyli tę szkołę. Pamięć o nich jest źródłem dumy dla tych, którzy tu zdobywają wiedzę. Byli to: Jerzy Pietrkiewicz – poeta i tłumacz, Janusz Odrowąż – Pieniążek – dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Stanisław Wyganowski – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy czy też Wiktor Szelągowski – wioślarz, medalista mistrzostw Europy.

Ksiądz Dyrektor serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy zechcieli swoją obecnością uświetnić jubileusz, szczególne słowa wdzięczności kierując wobec p. Adama Kwiatkowskiego – Sekretarza Stanu, Szefa Gabinetu Prezydenta RP, którego przybycie stanowi świadectwo życzliwości p. Prezydenta Andrzeja Dudy.

Słowa pełne serdeczności wobec p. Kwiatkowskiego wypowiedział także ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Przywołując zdanie z „Dzienników” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: „Kto nie zna przeszłości, ryzykuje powtórzenie tej przeszłości w przyszłości”, Ksiądz Biskup wyraził radość, że obecna władza podejmuje działania, by lekcje historii w szkole znów zyskały dawny prestiż. Człowiek musi znać „stare”, by budować „nowe”, sensowne jutro. Dlatego też sto lat istnienia Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza zasługuje na to, by przyjrzeć się jego historii i sprawiedliwie ją ocenić.

Ksiądz Biskup przeanalizował zadania, jakie stoją dziś przed szkołą katolicką. Stwierdził, że podstawowe jest nauczanie prawdy, która zawsze oznacza trud w poszukiwaniu. Najlepiej, jeśli owo poszukiwanie ma miejsce w zespole ludzi, którzy chcą z sobą współpracować, pod opieką mądrego nauczyciela. Szkoła katolicka winna dbać o całościowy, harmonijny rozwój człowieka, a zatem ma rozwijać tak samo intelekt, jak i serce oraz zdolności społeczne. Musi ukazywać swoim wychowankom, kim jest człowiek, gdzie leży istota jego szczęścia. Jej zadaniem jest uświadomienie uczniom, że świat można ubogacić jedynie tym, co ludzka istota ofiaruje z siebie innym.

W szkole katolickiej musi panować optymizm i nadzieja, bo chrześcijaństwo to także wiara w to, że człowiek może zmienić się na lepsze. Godność człowieka oznacza gotowość do dokonania owej zmiany, gotowość do podjęcia trudnej drogi wzwyż. Zadaniem nauczyciela i wychowawcy w szkole katolickiej jest towarzyszenie uczniowi w owej drodze, dyskretna pomoc w podejmowaniu decyzji, ale przede wszystkim wychowanie do wyborów samodzielnych, do rozumnego kierowania swoim życiem.

W Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku od początku zwracana jest uwaga na wszystkie wspomniane przez Księdza Biskupa aspekty wychowania. Dostrzegani są ci uczniowie, którzy wybijają się ponad przeciętną. Na zakończenie roku szkolnego zawsze wręczane są okolicznościowe medale, m. in. za najlepiej zdany egzamin gimnazjalny, za najwyższą średnią ocen czy też za wzorowe wypełnianie misji szkoły katolickiej. Jednak dopiero na początku kolejnego roku szkolnego można nagrodzić tego ucznia, który najlepiej zdał egzamin maturalny. Tak jest dlatego, że wyniki egzaminów są nadsyłane do szkół dopiero w czasie wakacji. W Roku Jubileuszowym Medal za najlepiej zdany egzamin maturalny z rąk Księdza Biskupa otrzymał Karol Łukaszewski.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał p. minister Adam Kwiatkowski, który odczytał list od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, p. Andrzeja Dudy. Mieliśmy okazję usłyszeć wiele miłych słów dotyczących naszej szkoły. Pan Prezydent dostrzegł, że zajmuje ona ważne miejsce wśród wielu punktów na mapie historii. Stanowi przestrzeń kształtowania charakterów. Dziś – tak jak dawniej – Zespół Szkół Katolickich wyróżnia szczególny rodzaj misji. Pan Prezydent złożył wyrazy uznania nauczycielom i wychowawcom ZSK. Słowa podziękowania za ciężką pracę skierował także do uczniów, podkreślając że jest to najwyższy hołd, jaki mogą złożyć swoim wspaniałym poprzednikom. Podziękował również władzom miasta za troskę, jaką otaczają szkołę, a z okazji rozpoczętego roku szkolnego życzył całej społeczności ZSK sukcesów.

Po uroczystościach w katedrze Goście przeszli do gmachu szkoły przy ul. Łęgskiej. Tam miała miejsce część oficjalna z okolicznościowymi przemówieniami ks. Dyrektora oraz zaproszonych Gości. Głos ponownie zabrał p. minister Adam Kwiatkowski, który – nawiązując do wcześniejszego wystąpienia ks. dr. Jacka Kędzierskiego, przypominającego historię szkoły i podkreślającego jej niełatwe, skomplikowane losy – zwrócił uwagę na to, że Zespół Szkół Katolickich jest przykładem, by mimo trudności, zawsze dążyć do obranego celu. Obchodzony jubileusz jest czymś niezwykłym i wspaniale wpisuje się w inne niesamowite wydarzenia, które obecnie wszyscy rozważamy: w wymiarze duchowym jest to Rok Miłosierdzia, a w wymiarze państwowym 1050-lecie Chrztu Polski.

Zebrani mieli wyjątkową okazję wysłuchać gratulacji i życzeń składanych przez parlamentarzystów: p. posłankę Joannę Borowiak wygłaszającą przemówienie w towarzystwie p. senatora Józefa Łyczaka; p. posła Łukasza Zbonikowskiego; p. Marka Gralika – Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty; p. Władysława Skrzypka – Prezydenta Włocławka w latach 2002-2006 oraz p. Jarosława Chmielewskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek. W imieniu Prezydenta Miasta Włocławek, p. Marka Wojtkowskiego, wyrazy uznania, wdzięczności i szacunku złożyła p. Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych, a w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, p. Piotra Całbeckiego, głos zabrała p. Domicela Kopaczewska – Dyrektor Departamentu Oświaty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Towarzyszący jej p. Jacek Kuźniewicz – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku – zapewnił o wsparciu Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dobrym dziele, jakie tworzy Szkoła Długosza. Miłe słowa pod adresem społeczności ZSK skierował także p. Wojciech Jaranowski – Przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Podkreślił, że jest to szkoła, która nie tylko kształtuje ducha uczniów, ale także ducha nauczycieli, gdyż to tutaj właśnie znajduje się serce Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Włocławskiej.

W imieniu wszystkich dyrektorów szkół samorządowych we Włocławku głos zabrała p. Irena Podłucka – Dyrektor Liceum im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Wyraziła nadzieję, że ZSK będzie nadal współpracować z innymi włocławskimi placówkami, by wspólnie dbały o dobro uczniów, aby po latach studiów młodzież chętnie wracała do naszego miasta. Gratulacje i życzenia mieliśmy okazję usłyszeć także od p. Ewy Adamczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej i Gimnazjum SPSK im. bł. ks. Franciszka Drzewieckiego w Warząchewce Polskiej.

Na zakończenie tej części uroczystości p. wicedyrektor Sławomira Lewandowska odczytała list nadesłany przez Radę Szkół Katolickich. Usłyszeliśmy życzenia błogosławieństwa Bożego na dalsze lata i opieki Matki Bożej – patronki szkół katolickich w Polsce.

Po wystąpieniach Gości przyszła kolej na prezentację talentów uczniów Długosza. Zaprezentowali koncert pt. „Z piosenką przez stulecie”. W wysmakowanej formie połączono słowo, muzykę, ruch i obraz. Nad całością czuwały p. Anna Baranowska i p. Aneta Jabłońska. Przepięknie śpiewali i recytowali: Ewa Budzińska, Emilia Łukaszczyk, Marika Typiak, Jeremi Lewandowski i Patryk Wiliński. Tańczyły Paulina Słowińska oraz nauczycielka tańca w ZSK – p. Milena Kujawa. Obsługą techniczną przedsięwzięcia zajął się Rafał Brzeziński. To był niewątpliwie bardzo ważny moment podczas uroczystości. Z jednej strony mogliśmy prześledzić historię Polski i historię powszechną, od której nie da się oderwać historii Szkoły Długosza, a z drugiej mieliśmy okazję obserwować wrażliwość młodzieży, czyli to „serce”, o którym – jako o elemencie harmonijnego rozwoju człowieka – wspomniał w homilii ks. bp Mering.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie i poświecenie nowo wybudowanego boiska szkolnego. Gwizdkiem dyrektor ZSK – ks. dr Jacek Kędzierski zainicjował pierwszy mecz w piłkę siatkową między drużynami gimnazjum i liceum.

Aby Rok Jubileuszowy pozostał w pamięci, a może aby każde spojrzenie na szkolny dziedziniec przypominało o stuletniej tradycji szkoły, został uroczyście zasadzony na skwerze dąb. Ma on w dużej mierze znaczenie symboliczne, gdyż jest to drzewo kojarzone z siłą, potęgą i długowiecznością.

Po podsumowaniu wydarzeń z obchodów 100-lecia Szkoły Długosza przez JE ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa Goście zostali zaproszeni na obiad

 

Miło jest świętować, ale koniecznością jest praca. Warto jednak czasem zatrzymać się nad jakimś wydarzeniem, przemyśleć je, ocenić, wysnuć wnioski. Niewątpliwie Rok Jubileuszowy Szkoły jest czasem, w którym mamy okazję powtórzyć, zgłębić historię Polski i historię Włocławka. Możemy ocenić czasy, w których uniemożliwiano działalność szkoły katolickiej. Jak informował ks. Dyrektor, w swojej stuletniej historii Szkoła Długosza aż 58 lat była skazana na milczenie – najpierw przez prawie 6 lat okupacji niemieckiej, a potem przez 52 lata rządów komunistycznych. Dziś kształci młode pokolenie, gromadząc w swoich murach około 800 uczniów. Widać zatem, jak wielkie jest zapotrzebowanie na szkolnictwo katolickie.

A. Szumińska

 

fot. K. Jabłoński

Skip to content